For my Bags only Protect sprej 200 ml

qr_code 18220024-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Nový
Vysoce kvalitní impregnační a ochranný sprej na kabelky z nejrůznějších materiálů – hladké kůže, nubuku, veluru, semiše, jemné a starožitné kůže,… Celý popis

7.76 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Vysoce kvalitní impregnační a ochranný sprej na kabelky z nejrůznějších materiálů – hladké kůže, nubuku, veluru, semiše, jemné a starožitné kůže, nappy, textilu i syntetických materiálů. Poskytuje trvalou ochranu proti vlhkosti a pronikání nečistot do hloubky materiálu. Pečuje o Vaši kabelku díky vyvážené kombinaci vysoce kvalitních účinných látek. Osvěžuje barvy, zachovává původní vzhled a při pravidelném používání prodlužuje životnost Vaší kabelky.
Signální slovo: Nebezpečí!

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Módní doplňky
Typ péče Impregnace
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil For my Bags only
Obsah 200 ml

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca. 20 cm, aby bylo dosaženo rovnoměrného nanesení spreje a tím pádem maximálního účinku. Hladkou kůži přeleštěte, česanou kůži zdrsněte např. krepovým kartáčkem. Doporučujeme použít ochranný sprej ještě před prvním nošením. Pro základní ošetření doporučujeme opakovat aplikaci 3x. Nástřik opakujte po cca. desátém nošení.

Gemini Plus