Collonil Universal Protector Spray 200 ml s NANO efektem

qr_code 1682*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Univerzální, vysoce účinná impregnace s NANO efektem vhodná na všechny druhy materiálů, včetně High-Tex materiálů s klimamembránou, u nichž zajišťuje… Celý popis

7.92 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Univerzální, vysoce účinná impregnace s NANO efektem vhodná na všechny druhy materiálů, včetně High-Tex materiálů s klimamembránou, u nichž zajišťuje dokonalou ochranu proti vlhkosti a přitom zachovává jejich prodyšnost. Je tedy ideální k ošetření outdoorové obuvi, oblečení či vybavení. Dokonale chrání před vlhkostí a znečištěním do hloubky. Barva neutrální.

Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Impregnace
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Nano Tech
Obsah 200 ml

Důkladnou impregnaci proveďte ještě před prvním nošením. Prostředek nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 20 cm. Aplikujte pouze na suchý povrch! Po zaschnutí hladkou kůži přeleštěte, broušenou zdrsněte. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven a na intenzitě používání.

Gemini Plus