For my Bags only Protect sprej 200 ml

qr_code 18220024-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Novinka
Vysoce kvalitní impregnační a ochranný sprej na kabelky z nejrůznějších materiálů – hladké kůže, nubuku, veluru, semiše, jemné a starožitné kůže,… Celý popis

190 Kč

skladem

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Vysoce kvalitní impregnační a ochranný sprej na kabelky z nejrůznějších materiálů – hladké kůže, nubuku, veluru, semiše, jemné a starožitné kůže, nappy, textilu i syntetických materiálů. Poskytuje trvalou ochranu proti vlhkosti a pronikání nečistot do hloubky materiálu. Pečuje o Vaši kabelku díky vyvážené kombinaci vysoce kvalitních účinných látek. Osvěžuje barvy, zachovává původní vzhled a při pravidelném používání prodlužuje životnost Vaší kabelky.
Signální slovo: Nebezpečí!

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Sprej aplikujte na kabelku pouze ve větraných místnostech nebo venku. Vzdálenost aplikace by měla být cca. 30 cm, aby bylo dosaženo rovnoměrného nanesení spreje a tím pádem maximálního účinku. Doporučujeme použít sprej ještě před prvním nošením kabelky – materiál ošetřete alespoň třemi aplikacemi. Aplikaci opakujte po cca. desátém nošení.

Gemini Plus