Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Vario 200 ml

Collonil Vario 200 ml

188 Kč (7,52 €)

155 Kč bez DPH (6,20 €)

Kód1822*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah200 ml
Produktová řadaCollonil Classic
Typ péčeImpregnace, Výživa a péče
Druh aplikaceSprej
Ošetřovaný produktBoty, Oblečení, Kabelky, tašky a batohy, Sedací soupravy, Autosedačky
MateriálHladká kůže, Broušená, velurová a nubuková kůže, Maštěná a voskovaná kůže, Jemná a choulostivá kůže, Textil, Exotická kůže, Kožešiny
Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

 

 • Impregnační a ošetřující sprej na choulostivé a kombinované materiály
 • zejména kombinace textil-useň, lak-textil, metalicky vzhled, exotické materiály, broušené usně, krystal a kožešiny
 • dokonale oživuje barvy
 • použití na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy a kožešiny

 • Signální slovo: Nebezpečí!
 • Standardní věty o nebezpečnosti
  H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace Vario spray

 

 • Pokyny pro bezpečné zacházení
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

  Bez dostatečného větrání je možný vznik explosivních směsí.
  Další nebezpečnost
  P r o d u k t  p r o k a z a t e l ně  n e o b s a h u j e  žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),Nitráty,sloučeninytéžkých kovů a formaldehyd.

  Nebezpečné komponenty k etiketování:
  Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane,