Collonil Vario Classic Spray 200 ml

qr_code 1822*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Impregnační a ošetřující sprej na všechny materiály, zejména kůži, textil, lakované a metalické materiály, syntetické materiály, exotické materiály,… Celý popis

188 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Impregnační a ošetřující sprej na všechny materiály, zejména kůži, textil, lakované a metalické materiály, syntetické materiály, exotické materiály, kožešiny, ale i strečové materiály a plsť. Chrání před vlhkostí a hloubkovým znečištěním, vyživuje materiál a osvěžuje barvy. Lze použít na obuv, oblečení, kožešiny, kabelky i další galanterii.


Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sedací soupravy
Typ péče Výživa a péče
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml

Před použitím sprej protřepejte a pak rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm. Během aplikace se na materiálu nesmí tvořit kapky. Raději prověďte aplikaci v malém množství a opakovaně. Nechte zaschnout. Poté hladkou kůži přeleštěte hadříkem, česanou kůži zdrsněte krepovým kartáčkem a kožešiny rozčešte kartáčkem. Pro základní impregnaci před prvním použitím aplikujte min. 3x. Po 8-mi až 10-ti nošení je nutné impregnační nástřik obnovit.

Gemini Plus