1909 Supreme Protect Spray 200 ml

qr_code 1882*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Impregnační sprej z prémiové řady 1909 zn. Collonil se vyznačuje optimálním složením, které velmi účinně chrání všechny ošetřované materiály proti… Celý popis

316 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Impregnační sprej z prémiové řady 1909 zn. Collonil se vyznačuje optimálním složením, které velmi účinně chrání všechny ošetřované materiály proti vlhkosti a špíně. Dokonale chrání ošetřovaný materiál a zároveň osvěží jeho barvy. Ideální k ošetření business obuvi.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem. 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Oblečení
Typ péče Impregnace
Materiál Hladká kůže
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil 1909
Obsah 200 ml
Před použitím očistěte povrch materiálu od hrubých nečistot, např. kartáčkem. Poté ze vzdálenosti min. 30 cm nastříkejte rovnoměrně na povrch a nechte zaschnout. Při aplikaci se nesmí tvořit kapky. Po zaschnutí hladkou kůži přeleštěte hadříkem, česanou kůži zdrsněte krepovým kartáčkem, kostkou Cleaner Classic nebo Nubuk Box Classic.
Gemini Plus