Collonil Special Wax Classic 200 ml

qr_code 1872*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Impregnační a ošetřující sprej s obsahem včelího vosku na maštěné, přírodní a vysoce leštěné kůže. Vhodný také na materiály s klimamembránou. Po… Celý popis

188 Kč

skladem

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Impregnační a ošetřující sprej s obsahem včelího vosku na maštěné, přírodní a vysoce leštěné kůže. Vhodný také na materiály s klimamembránou. Po aplikaci zachová přírodní kůži matnou a naopak leštěná kůže zůstane lesklá. Sprej lze použít na boty, oblečení i galanterii. Nevhodný na vlasové materiály - velur, nubuk, semiš,...
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


 

Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Aplikujte rovnoměrně ze vzdálenosti min. 20 cm. Při aplikaci se na materiálu nesmí tvořit kapky! Nechejte důkladně zaschnout a poté přeleštěte. Pravidelné používání optimalizuje ochranný účinek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, a na intenzitě jeho používání.
Gemini Plus