Collonil Special Wax Classic 200 ml

qr_code 1872*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Impregnační a ošetřující sprej s obsahem včelího vosku na maštěné, přírodní a vysoce leštěné kůže. Vhodný také na High-tex materiály s tzv.… Celý popis

7.68 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Impregnační a ošetřující sprej s obsahem včelího vosku na maštěné, přírodní a vysoce leštěné kůže. Vhodný také na High-tex materiály s tzv. klimamembránou. Po aplikaci zachová přírodní kůži matnou a naopak leštěná kůže zůstane lesklá. Sprej lze použít na boty, oblečení i galanterii. Nevhodný na vlasové materiály - velur, nubuk, semiš,...
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Kožené oblečení
Typ péče Výživa a péče
Materiál Maštěná a voskovaná kůže
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml
Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Aplikujte rovnoměrně ze vzdálenosti min. 20 cm. Při aplikaci se na materiálu nesmí tvořit kapky! Nechejte důkladně zaschnout a poté přeleštěte. Pravidelné používání optimalizuje ochranný účinek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, a na intenzitě jeho používání.
Gemini Plus