Collonil Rustical Classic Spray 200 ml

qr_code 1852*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Rustical Spray je ideální pro impregnaci maštěných usní, maštěných nubuků a voskovaných usní. Odpuzuje nečistoty, pečuje o useň a udržuje její… Celý popis

7.68 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Rustical Spray je ideální pro impregnaci maštěných usní, maštěných nubuků a voskovaných usní. Odpuzuje nečistoty, pečuje o useň a udržuje její rustikální, starožitný vzhled. Vhodný zejména pro impregnaci kožených starožitností - nábytek, jezdecká sedla, kožené kabáty,...
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Oblečení
Typ péče Výživa a péče
Materiál Maštěná a voskovaná kůže
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml

Nanášejte vždy na čistý a suchý povrch! Aplikujte alespoň 3 x ze vzdálenosti min. 20 cm, aby došlo k rovnoměrnému nástřiku. Na materiálu se během aplikace nesmí tvořit kapky. Raději aplikujte v menším množství a opakovaně. Nechejte důkladně zaschnout. Impregnaci opakujte pravidelně dle potřeby.

Gemini Plus