1909 Supreme Wax Spray 200ml

qr_code 1892*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Vysoce kvalitní pečující a impregnační sprej z exkluzivní pečující řady 1909. Obsahuje cenné vosky a oleje, které nejen účinně chrání jemnou hladkou… Celý popis

12.90 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Vysoce kvalitní pečující a impregnační sprej z exkluzivní pečující řady 1909. Obsahuje cenné vosky a oleje, které nejen účinně chrání jemnou hladkou kůži, broušenou kůži, nappa a starožitnou kůži před vlhkostí a nečistotami, ale také intenzivní vyživují ošetřovaný materiál.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Oblečení
Typ péče Výživa a péče
Materiál Maštěná a voskovaná kůže
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil 1909
Obsah 200 ml
Důkladné ošetření doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Aplikujte rovnoměrně ze vzdálenosti min. 20 cm a nechejte zaschnout. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků. Impregnaci nechejte důkladně zaschnout a poté hladkou useň přeleštěte. Pravidelné používání optimalizuje ochranný účinek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.
Gemini Plus