Collonil Soft Cleaner Classic 200 ml

qr_code 1562*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Suchá čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru. Vhodná na obuv, oděvy, galanterii a oděvy. Signální… Celý popis

8.00 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Suchá čistící pěna na velurovou a semišovou useň, textilní materiály včetně umělého veluru. Vhodná na obuv, oděvy, galanterii a oděvy.
Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: alifatické uhlovodíky 15-30%, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5%.

 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Kožené oblečení
Typ péče Čištění
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml
Nanášejte vždy na suchý povrch!
Po protřepání naneste pěnu na kartáček na textil, čistý hadřík nebo houbičku a povrch s ním krouživými pohyby vyčistěte. Po zaschnutí useň, zdrsněte krepovým kartáčem a ošetřete vhodným přípravkem na velurovou a semišovou obuv.

Gemini Plus