Collonil Reiniger čistící sprej 200 ml

qr_code 1462*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Velmi účinný čistící sprej, který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z kůže a textilu. Vhodný na všechny druhy kůže. Odstraňuje také zbytky… Celý popis

6.63 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Velmi účinný čistící sprej, který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z kůže a textilu. Vhodný na všechny druhy kůže. Odstraňuje také zbytky starých nánosů krémů. Po použití čistícího spreje kůži ošetřete impregnačním sprejem.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: alifatické uhlovodíky ? 30%
 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Čištění
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Skvrny přestříkáme a ihned vytřeme lněným hadříkem (popř. postup opakujeme). Po zaschnutí useň ošetříme vhodným pečujícícm či impregnačním přípravkem.
Gemini Plus