Collonil Reiniger čistící sprej 200 ml

qr_code 1462*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Velmi účinný čistící sprej, který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z kůže a textilu. Vhodný na všechny druhy kůže. Odstraňuje také zbytky… Celý popis

196 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Velmi účinný čistící sprej, který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z kůže a textilu. Vhodný na všechny druhy kůže. Odstraňuje také zbytky starých nánosů krémů. Po použití čistícího spreje kůži ošetřete impregnačním sprejem.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: alifatické uhlovodíky ? 30%
 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Čištění
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Skvrny přestříkáme a ihned vytřeme lněným hadříkem (popř. postup opakujeme). Po zaschnutí useň ošetříme vhodným pečujícícm či impregnačním přípravkem.
Gemini Plus