Potřebujete poradit
+420 384 326 137
+420 777 700 306
jindrich@collonil.cz

0 Kč

Collonil Waterstop 400 ml s UV filtrem

Collonil Waterstop 400 ml s UV filtrem

239 Kč (9,41 €)

198 Kč bez DPH (7,80 €)

Kód1664*000-NEUTRAL
Značka: Collonil
Obsah400 ml

Popis:

  Univerzální impregnace na všechny druhy usní a textil vhodná na TEXové materiály obsahuje UV filtr - chrání useň před vyblednutím vlivem slunečního záření zachovává useň prodyšnou použití na obuv, koženou galanterii, kož. oděvy, sedací soupravy,... dlouhodobý efekt (proniká při aplikaci do celé hloubky usně) Návod na použití: Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek....

Více informací

Počet kusů
Skladem: ano

 

 • Univerzální impregnace na všechny druhy usní a textil
 • vhodná na TEXové materiály
 • obsahuje UV filtr - chrání useň před vyblednutím vlivem slunečního záření
 • zachovává useň prodyšnou
 • použití na obuv, koženou galanterii, kož. oděvy, sedací soupravy,...
 • dlouhodobý efekt (proniká při aplikaci do celé hloubky usně)

 • Návod na použití:
  Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.
  Impregnaci nastříkejte min.3 x  ze vzdálenosti min. 20 cm. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků. Po prvním a druhém nástřiku nechejte impregnaci vsáknout, nikoliv však úplně zaschnout. Po třetím nástřiku nechejte impregnaci důkladně zaschnout a poté hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte Collonil krepovým kartáčkem nebo Collonil Nubuk Boxem ( krepovou stranou). Textil je vhodné zafixovat teplým fénem.
  Nový výrobek je nutné nejdříve impregnovat a poté krémovat. Impregnace se dostane do hloubky materiálu a vydrží tak déle. Již ošetřovaný výrobek impregnujte a krémujte dle potřeby výrobky Collonil.

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

  Nebezpečné komponenty k etiketování:
  Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane


  Collonil Waterstop 400 ml s UV filtrem