Collonil Syncare Classic 200 ml

qr_code 1542*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Ošetřující a čistící pěna na strečové, elastické a syntetické materiály. Ideální pro materiály stretch-nappa, nappa-elastic a pod. Vrací zpět… Celý popis

7.76 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Ošetřující a čistící pěna na strečové, elastické a syntetické materiály. Ideální pro materiály stretch-nappa, nappa-elastic a pod. Vrací zpět elastičnost a barevnost materiálů.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro
nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky
<5%
 
Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sedací soupravy
Typ péče Výživa a péče
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml
Naneste na hadřík nebo na houbičku a důkladně rozetřete na povrch. Přebytečnou pěnu odstraňte, aby nezanechala skvrny. Poté hladkou useň přeleštěte.

Gemini Plus