Carbon Lab Starter Kit - set pro ošetření bot

qr_code 73052200 branding_watermark COLLONIL
Startovací sada ze série CARBON, která obsahuje čisticí pěnu pro čištění bot a vysoce účinný ochranný sprej pro impregnaci a ochranu bot. Soupravu… Celý popis

18.25 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Startovací sada ze série CARBON, která obsahuje čisticí pěnu pro čištění bot a vysoce účinný ochranný sprej pro impregnaci a ochranu bot. Soupravu doplňuje čisticí kartáč a čisticí rukavice. Sada je vhodná pro všechny materiály.  

Carbon Cleaning Foam 50 ml

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Carbon Protecting Spray 50 ml
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky,C11-12,isoalkany,<2% aromatické uhlovodíky
Uhlovodíky ,C6-7,n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu,
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal, jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Vlastnosti Sety
Typ péče Impregnace
Materiál Textil
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Carbon Lab

ČISTÍCÍ PĚNA - Účinná čistící pěna pro všechny materiály. Nastříkejte pěnu na čistící kartáč ze vzdálenosti přibližně 1 cm, rovnoměrně ji rozetřete na obuv a zapracujte. Nakonec odstraňte nečistoty a přebytečnou pěnu navlhčenou čistící rukavicí.

OCHRANNÝ SPREJ - Vysoce účinná ochrana všech materiálů před vlhkostí a nečistotami. Nastříkejte na suchou obuv ze vzdálenosti cca. 30 cm a nechte zaschnout.

ČISTÍCÍ KARTÁČ - Čisticí kartáč pro odstranění hrubých nečistot z boty před mokrým čištěním čistící pěnou. Vhodný také pro nanášení čistící pěny a pro zdrsnění semiše nebo nubuku.

ČISTÍCÍ RUKAVICE - Rukavice z mikrovlákna pro intenzivní čištění a péči.


Gemini Plus