Carbon Lab Starter Kit - set pro ošetření bot

qr_code 73052200 branding_watermark COLLONIL
Startovací sada ze série CARBON, která obsahuje čisticí pěnu pro čištění bot a vysoce účinný ochranný sprej pro impregnaci a ochranu bot. Soupravu… Celý popis

461 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Startovací sada ze série CARBON, která obsahuje čisticí pěnu pro čištění bot a vysoce účinný ochranný sprej pro impregnaci a ochranu bot. Soupravu doplňuje čisticí kartáč a čisticí rukavice. Sada je vhodná pro všechny materiály.  

Carbon Cleaning Foam 50 ml

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Carbon Protecting Spray 50 ml
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky,C11-12,isoalkany,<2% aromatické uhlovodíky
Uhlovodíky ,C6-7,n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu,
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal, jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Vlastnosti Sety
Typ péče Impregnace
Materiál Textil
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Carbon Lab

ČISTÍCÍ PĚNA - Účinná čistící pěna pro všechny materiály. Nastříkejte pěnu na čistící kartáč ze vzdálenosti přibližně 1 cm, rovnoměrně ji rozetřete na obuv a zapracujte. Nakonec odstraňte nečistoty a přebytečnou pěnu navlhčenou čistící rukavicí.

OCHRANNÝ SPREJ - Vysoce účinná ochrana všech materiálů před vlhkostí a nečistotami. Nastříkejte na suchou obuv ze vzdálenosti cca. 30 cm a nechte zaschnout.

ČISTÍCÍ KARTÁČ - Čisticí kartáč pro odstranění hrubých nečistot z boty před mokrým čištěním čistící pěnou. Vhodný také pro nanášení čistící pěny a pro zdrsnění semiše nebo nubuku.

ČISTÍCÍ RUKAVICE - Rukavice z mikrovlákna pro intenzivní čištění a péči.


Gemini Plus