Collonil Waterstop Reloaded 300 ml s UV filtrem

qr_code 1653*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Vysoce účinný impregnační sprej s UV filtrem pro ochranu před slunečním zářením, na všechny druhy usní a textil. Neobsahuje PFC ani sloučeniny… Celý popis

9.60 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Vysoce účinný impregnační sprej s UV filtrem pro ochranu před slunečním zářením, na všechny druhy usní a textil. Neobsahuje PFC ani sloučeniny obsahující fluor. Poskytuje vynikající ochranu proti vlhkosti. Doporučeno High-Tex materiály, jejichž prodyšnost je zachována. Lze použít na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy, sedací soupravy,....

Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromatické uhlovodíky, Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Impregnace
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 300 ml

Impregnaci nastříkejte opakovaně v tenké vrstvě ze vzdálenosti min. 20 cm. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření kapiček a následně fleků. Mezi jednotlivými aplikacemi nechte impregnaci krátce zaschnout. Poté hladkou useň přeleštěte, drsnou vykartáčujte krepovým kartáčkem nebo Nubuk Boxem (krepovou stranou). Textil je vhodné zafixovat teplým fénem.
Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.

Gemini Plus