Collonil Waterstop Reloaded 300 ml s UV filtrem

qr_code 1653*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Vysoce účinný impregnační sprej s UV filtrem pro ochranu před slunečním zářením, na všechny druhy usní a textil. Neobsahuje PFC ani sloučeniny… Celý popis

235 Kč

skladem

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Vysoce účinný impregnační sprej s UV filtrem pro ochranu před slunečním zářením, na všechny druhy usní a textil. Neobsahuje PFC ani sloučeniny obsahující fluor. Poskytuje vynikající ochranu proti vlhkosti. Doporučeno pro GORE-TEX, Sympatex a High-Tech materiály, jejichž prodyšnost je zachována. Lze použít na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy, sedací soupravy,....
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromatické uhlovodíky, Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


 

Impregnaci nastříkejte min. 3 x v tenké vrstvě ze vzdálenosti min. 20 cm. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření kapiček a následně fleků. Po prvním a druhém nástřiku nechejte impregnaci vsáknout, nikoliv však úplně zaschnout. Po třetím nástřiku nechejte impregnaci důkladně zaschnout a poté hladkou useň přeleštěte, drsnou vykartáčujte krepovým kartáčkem nebo Nubuk Boxem (krepovou stranou). Textil je vhodné zafixovat teplým fénem.
Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.

Gemini Plus