Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Waterstop Reloaded 300 ml s UV filtrem

Collonil Waterstop Reloaded 300 ml s UV filtrem
TOP

219 Kč (8,76 €)

181 Kč bez DPH (7,24 €)

Kód1653*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah300 ml

Popis:

 Inovovaná impregnace na všechny druhy usní. Při aplikaci tvoří vrstvu nepatrných kanálků,přes které kapky vody neprojdou, ale vodní páry ven mohou. Obsahuje UV filtr a chrání useň před vyblednutím vlivem slunečního záření. Vhodná na TEXové materiály. Zachovává useň prodyšnou. Neobsahuje fluoridových chemikálie. Použití na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy, sedací soupravy,... Signální slovo: Neb...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

 Inovovaná impregnace na všechny druhy usní. Při aplikaci tvoří vrstvu nepatrných kanálků,přes které kapky vody neprojdou, ale vodní páry ven mohou. Obsahuje UV filtr a chrání useň před vyblednutím vlivem slunečního záření. Vhodná na TEXové materiály. Zachovává useň prodyšnou. Neobsahuje fluoridových chemikálie. Použití na obuv, koženou galanterii, kožené oděvy, sedací soupravy,...

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


 

Povinné informace Waterstop

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane