Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

1909 Supreme Protec neutral 200ml

1909 Supreme Protec neutral 200ml

293 Kč (11,72 €)

242 Kč bez DPH (9,68 €)

Kód1882*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL

Popis:

Impregnační sprej ze známé a vysoce kvalitní řady 1909 od Collonil se vyznačuje optimálním složením, které velmi účinně chrání česané usně (jako je semiš, nubuk a velur), stejně jako různé směsi materiálů, proti vlhkosti a špíně. Dokonalá impregnace pro vysoce kvalitní pánskou a obchodní obuv, která osvěží barvy materiálu a zároveň jej ochrání. Signální slovo:Nebezpečí!Nebezpečné komponenty k eti...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Impregnační sprej ze známé a vysoce kvalitní řady 1909 od Collonil se vyznačuje optimálním složením, které velmi účinně chrání česané usně (jako je semiš, nubuk a velur), stejně jako různé směsi materiálů, proti vlhkosti a špíně. Dokonalá impregnace pro vysoce kvalitní pánskou a obchodní obuv, která osvěží barvy materiálu a zároveň jej ochrání.


Signální slovo:Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace 1909 Supreme Protect

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Popis první pomoci:
Při nadýchání: Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.