Collonil Nano Complete 200 ml pěna 3 v 1

qr_code 8632*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Nano pěna pro kompletní péči o boty. Je vhodná k ošetření kůže a syntetických materiálů. Zajišťuje výživu a ochranu a tvoří vysoce účinnou ochranu… Celý popis

11.27 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Nano pěna pro kompletní péči o boty. Je vhodná k ošetření kůže a syntetických materiálů. Zajišťuje výživu a ochranu a tvoří vysoce účinnou ochranu proti vlhkosti a nečistotám v jednom efektivní kroku. Zachovává prodyšnost materiálu a osvěžuje barvy. Nevhodné pro obuv z ovčí kůže.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech/Označování obsahu: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5%

 

Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Boty
Typ péče Impregnace
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Pěna
Produktová řada Collonil Nano Tech
Obsah 200 ml
Před použitím důkladně protřepte. Naneste pěnu na čistý hadřík nebo kartáček a rovnoměrně krouživými pohyby rozetřete na ošetřovaný materiál. Nechejte 30 min. zaschnout. Po zaschnutí hladkou useň přeleštěte, broušenou zdrsněte např. krepovým kartáčem.
Gemini Plus