Collonil Bleu Shoe Fresh 100 ml

qr_code 7621*060 branding_watermark COLLONIL
Nový
Hygienický deodorant do bot, který odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje příjemnou, dlouhotrvající svěží vůni. Snadné použití díky systému „Easy… Celý popis

7.40 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Hygienický deodorant do bot, který odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje příjemnou, dlouhotrvající svěží vůni. Snadné použití díky systému „Easy Bleu“ - otočte sprej dnem vzhůru, vložte do bot, zatlačte na sprej, nastříkejte do obuvi a nechte uschnout.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem


Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Neutralizace pachů
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Bleu
Obsah 100 ml
 Otočte sprej dnem vzhůru, vložte do obuvi, zatlačte na sprej, nastříkejte do obuvi a nechte uschnout.
Gemini Plus