Collonil Antik Fashion Spray 200 ml

qr_code 1972*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Výpredaj
Speciální ochranný a vyživující sprej na kůži, syntetické materiály i textil v použitém nebo starožitném vzhledu a stylu vintage. Sprej odpuzuje… Celý popis

7.52 €

5.27 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Speciální ochranný a vyživující sprej na kůži, syntetické materiály i textil v použitém nebo starožitném vzhledu a stylu vintage. Sprej odpuzuje nečistoty a vodu, zároveň vyživuje a aktivuje barvu.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sedací soupravy
Typ péče Výživa a péče
Materiál Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml
Aplikujte v malém množství ze vzdálenosti cca 20 cm, aby došlo k rovnoměrnému nástřiku a netvořily se kapky. Nechte důkladně zaschnout a v případě potřeby přeleštěte. Před prvním nošením naneste základní impregnaci a po 8-10 nošení obnovte impregnační ochranu.
Gemini Plus