Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 306 - zkušený odborník  - péče o materiály
jindrich@collonil.cz

0 Kč

Collonil Special Wax

Collonil Special Wax

173 Kč (6,92 €)

143 Kč bez DPH (5,72 €)

Kód1872*000-NEUTRAL
Značka: Collonil
Obsah200 ml

Popis:

  Impregnační a ošetřující sprej na maštěné, přírodní a vysoce leštěné usně vhodný na TEXové materiály po aplikaci matnou useň zachová matnou a leštěná zůstane lesklá použití na obuv, koženou galanterii a kožené oděvy nevhodný na vlasové materiály - např. velur obsahuje včelí vosk Signální slovo: Nebezpečí!Standardní věty o nebezpečnostiH222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

 

  • Impregnační a ošetřující sprej na maštěné, přírodní a vysoce leštěné usně
  • vhodný na TEXové materiály
  • po aplikaci matnou useň zachová matnou a leštěná zůstane lesklá
  • použití na obuv, koženou galanterii a kožené oděvy
  • nevhodný na vlasové materiály - např. velur
  • obsahuje včelí vosk

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní v
ěty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémn
ě hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


 

Povinné informace Special Wax

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Nebezpe
čné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane