Collonil Breeze Deo Spray 125 ml

qr_code 7641*000-BREEZE branding_watermark COLLONIL
Novinka
Dokonalý odstraňovač zápachů, který dodá svěží vůni propoceným, ale i zatuchlým botám, oblečení, čepicím i taškám a batohům. Odstraňuje zápach potu,… Celý popis

202 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Dokonalý odstraňovač zápachů, který dodá svěží vůni propoceným, ale i zatuchlým botám, oblečení, čepicím i taškám a batohům. Odstraňuje zápach potu, kouře, kuchyňské pachy i zápach od domácích mazlíčků. Okamžitý efekt již do 30 sekund.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem. 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Neutralizace pachů
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Breeze a Silky
Obsah 125 ml
Povrch nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechejte zaschnout. Již za 30 sekund po aplikaci deo sprej zajistí svěží vůni.
Gemini Plus