Collonil Active Shoe Deo 150 ml

qr_code 4095*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Deodorant do obuvi s rozprašovačem, který eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. S přírodními přísadami a bez hnacího… Celý popis

248 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Deodorant do obuvi s rozprašovačem, který eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. S přírodními přísadami a bez hnacího plynu. Je praktickým společníkem pro všechny výlety a outdoorové aktivity.
Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Boty
Typ péče Neutralizace pachů
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Active
Obsah 150 ml
Sprej nastříkejte dovnitř obuvi a nechejte zaschnout. Podle potřeby nástřik opakujte.
Gemini Plus