Collonil Sneaker Inside Fresh & Clean 150 ml

qr_code 4134*100NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Speciální sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi. Je ideální pro péči o sportovní boty, tenisky a sandály. V obuvi zajistí svěžest a příjemný pocit… Celý popis

268 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Speciální sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi. Je ideální pro péči o sportovní boty, tenisky a sandály. V obuvi zajistí svěžest a příjemný pocit při nošení. Vhodný pro všechny druhy materiálů.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Neutralizace pachů
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 150 ml
Sprej nastříkejte dovnitř obuvi, očistěte hadříkem a nechte uschnout.
Gemini Plus