Collonil Nubuck & Suede 200 ml

qr_code 1593*050-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Prvotřídní impregnace vyvinutá speciálně na velurové a nubukové usně. Je vhodná na obuv, oděvy, kabelky, tašky i nábytek. Useň zanechává prodyšnou.… Celý popis

7.35 €

Skladom 

Snažíte sa pridať do košíka viac kusov ako máme na sklade.
Zobrazit varianty

Prvotřídní impregnace vyvinutá speciálně na velurové a nubukové usně. Je vhodná na obuv, oděvy, kabelky, tašky i nábytek. Useň zanechává prodyšnou. Barva neutrální.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.


 

 


Značky COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sedací soupravy
Typ péče Impregnace
Materiál Broušená, velurová a nubuková kůže
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml
Před použitím spreje očistěte povrch materiálu od nečistot kartáčkem na textil. Poté ze vzdálenosti min. 30 cm nastříkejte na povrch a nechejte zaschnout. Po zaschnutí povrch zdrsněte krepovým kartáčkem nebo Nubuk Boxem.
Gemini Plus