Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
+420 777 700 306 - zkušený odborník
jindrich@collonil.cz

0 Kč

Collonil Stretch

Collonil Stretch

147 Kč (5,88 €)

121 Kč bez DPH (4,84 €)

Kód1521*000-NEUTRAL
Značka: Collonil
Obsah100 ml

Popis:

  pěna na roztažení tlačící usňové obuvi vhodná na všechny druhy usní ...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

 

  • pěna na roztažení tlačící usňové obuvi
  • vhodná na všechny druhy usní

Povinné informace Stretch

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní v
ěty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpe
čné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
PP301+312 PŘI POŽITÍ : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.