Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

182 Kč (7,28 €)

150 Kč bez DPH (6,00 €)

Kód1592*
Značka: COLLONIL
Obsah200 ml

Popis:

 impregnační a ošetřující sprej na broušené usně a textil .V  bezbarvém provedení odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech). Vhodný na TEXové materiály. Lze použít na  obuv (i v kombinaci useň-textil), koženou galanterii, koženné oděvy a pod. V barevných odstínech zároveň oživuje barvy. Po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým  kartáčkem nebo kostkou...

Více informací

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artikluVarianta produktuPočetSkladem Cena/ks
1592*050-NEUTRAL

multicolor-neutral

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč
1592*398-STR.HNEDY

středně hnědý

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč
1592*331-SV.HNEDY

světle hnědý

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč
1592*399-TM.HNEDY

tmavě hnědý

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč
1592*546-TM.MODRY

tmavě modrý

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč
1592*729-TM.SEDY

tmavě šedý

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč
1592*751-CERNY

černý

Collonil Nubuk+Velours 200 ml

> 5 kusů182 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Popis produktu

 impregnační a ošetřující sprej na broušené usně a textil .V  bezbarvém provedení odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech). Vhodný na TEXové materiály. Lze použít na  obuv (i v kombinaci useň-textil), koženou galanterii, koženné oděvy a pod. V barevných odstínech zároveň oživuje barvy. Po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým  kartáčkem nebo kostkou Collonil Cleaner

Signální slovo: NEBEZPEČÍ!

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace Nubuk Velour spray

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Informace o detergentech: nejsou požadovány