Collonil Exotic Spray 200 ml

qr_code 1922*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Speciální ochrana na useň s exotickým vzhledem, např. hadí, krokodýlí, pštrosí apod. Odpuzuje nečistoty a vlhkost. Vyživuje ošetřovaný materiál a… Celý popis

189 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Speciální ochrana na useň s exotickým vzhledem, např. hadí, krokodýlí, pštrosí apod. Odpuzuje nečistoty a vlhkost. Vyživuje ošetřovaný materiál a oživuje barvy.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Oblečení
Typ péče Impregnace
Materiál Exotická kůže
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 200 ml

Nejprve očistěte ošetřovaný povrch od hrubých nečistot. Pro základní ošetření aplikujte alespoň 3x v malém množství ze vzdálenosti min. 20 cm, zabráníte tak tvorbě a stékání kapek. Nechte důkladně zaschnout. Ošetření dle potřeby opakujte.

Gemini Plus