Exotic Spray 200 ml

qr_code 1922*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Speciální ochrana na useň s exotickým vzhledem, např. hadí, krokodýlí, pštrosí apod. Odpuzuje nečistoty a vlhkost. Vyživuje ošetřovaný materiál a… Celý popis

189 Kč

skladem

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Speciální ochrana na useň s exotickým vzhledem, např. hadí, krokodýlí, pštrosí apod. Odpuzuje nečistoty a vlhkost. Vyživuje ošetřovaný materiál a oživuje barvy.
Signální slovo:
Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Nejprve očistěte ošetřovaný povrch od hrubých nečistot. Pro základní ošetření aplikujte alespoň 3x v malém množství ze vzdálenosti min. 20 cm, zabráníte tak tvorbě a stékání kapek. Nechte důkladně zaschnout. Ošetření dle potřeby opakujte.

Gemini Plus