Collonil Shoe Fresh Spray 100 ml deodorant do bot

qr_code 7611*000-NEUTRAL branding_watermark COLLONIL
Osvěžující deodorant do bot. Eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest.Signální slovo: Nebezpečí!Nebezpečné komponenty k… Celý popis

189 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Osvěžující deodorant do bot. Eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: propan-2-ol.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Další údaje:
Obsahuje perfume oil mixture, perfume oil composition. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Sneakers - tenisky
Typ péče Neutralizace pachů
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Obsah 100 ml
Sprej nastříkejte dovnitř obuvi a nechejte zaschnout. Podle potřeby nástřik opakujte.
Gemini Plus