Collonil Shoe Deo 150 ml green lemon

qr_code 4094* branding_watermark COLLONIL
Výprodej
Deodorant do bot s dlouhodobým účinkem a vynikající účinností. Zajišťuje příjemnou svěžest. Bez hnacího plynu, šetrný k životnímu prostředí. Velmi… Celý popis

281 Kč

197 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.

Deodorant do bot s dlouhodobým účinkem a vynikající účinností. Zajišťuje příjemnou svěžest. Bez hnacího plynu, šetrný k životnímu prostředí. Velmi jednoduchá aplikace pomocí mechanického rozprašovače.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značka COLLONIL
Ošetřovaný produkt Boty
Typ péče Neutralizace pachů
Druh aplikace Sprej
Produktová řada Collonil Classic
Sprej nastříkejte dovnitř obuvi a nechejte zaschnout. Podle potřeby nástřik opakujte.
Gemini Plus