Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 306 - zkušený odborník  - péče o materiály
jindrich@collonil.cz

0 Kč

Collonil Elegant Finish 200 ml

Collonil Elegant Finish 200 ml

217 Kč (8,68 €)

179 Kč bez DPH (7,16 €)

Kód1442*050-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah200 ml

Popis:

Když spěcháte a není čas na proceduru intenzivní péče o obuv, je sprej Elegant Finish Self Shine na boty z hladké kůže a syntetiky ideálním doplňkem domácí skříňky na péči o boty. Ihned po použití vytváří hluboce intenzivní  lesk a není třeba obuv již leštit.  ...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Když spěcháte a není čas na proceduru intenzivní péče o obuv, je sprej Elegant Finish Self Shine na boty z hladké kůže a syntetiky ideálním doplňkem domácí skříňky na péči o boty. Ihned po použití vytváří hluboce intenzivní  lesk a není třeba obuv již leštit.

 

Povinné informace Elegant Finish

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně proplachujte. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte v proplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
97,1% hmotnosti náplně je hořlavých

Nebezpečné komponenty k etiketování:
aceton, ethyl-acetát