Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Carbon Schutz Stone 500 ml

Collonil Carbon Schutz Stone 500 ml
Novinka

502 Kč (20,08 €)

415 Kč bez DPH (16,60 €)

Kód4165*000
Značka: COLLONIL
Obsah500 ml
Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

  • Vysoce účinná, dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a nečistotám
  • Chrání kamenné povrchy před extrémními povětrnostními vlivy a zátěží
  • Vytváří ochrannou vrstvu, která usnadňuje čištění povrchu v budoucnosti
  • Zachovává prodyšnost kamenného povrchu (nedochází k hromadění vlhkosti v kameni) a nemění jeho vzhled
  • Pro vnitřní i vnější použití

Signální slovo: Nebezpečí! Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace Carbon Stone Schutz

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C9-11, isoalkany, <2% aromátů; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.