Collonil Carbon Schutz Stone 500 ml

qr_code 4165*000 branding_watermark COLLONIL
Vysoce účinná, dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a nečistotám. Chrání kamenné povrchy před extrémními povětrnostními vlivy a zátěží. Vytváří… Celý popis

496 Kč

skladem 

Snažíte se přidat do košíku více kusů než máme skladem.
Zobrazit varianty

Vysoce účinná, dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a nečistotám. Chrání kamenné povrchy před extrémními povětrnostními vlivy a zátěží. Vytváří ochrannou vrstvu, která usnadňuje čištění povrchu v budoucnosti. Zachovává prodyšnost kamenného povrchu (nedochází k hromadění vlhkosti v kameni) a nemění jeho vzhled. Vhodná pro vnitřní i vnější použití.

Signální slovo: Nebezpečí!
Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu, benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká.
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.

Značka COLLONIL
Použití na : Terasy
Použití v: Exteriér
Typ péče Impregnace
Materiál Umělý kámen
Druh aplikace Emulze a roztok
Produktová řada Collonil Stone
Obsah 500 ml
Před aplikací protřepejte a vyzkoušejte kompatibilitu povrchu na nenápadném místě. Ošetřovaný povrch očistěte, nejlépe prostředkem Collonil Stone Organic Reinigung. Nechte dobře zaschnout. Teplota skladování a ošetřovaného povrchu by se měla pohybovat mezi 10°C a 25°C. U podlahového vytápění zajistěte, aby teplota kamene nepřesáhla 30 °C. Během práce s prostředkem zajistěte dobré větrání prostor. Nanášejte neředěný roztok rovnoměrně a v dostatečném množství např. savým mopem. U vysoce savých nebo velmi odolných kamenných povrchů doporučujeme pro dlouhodobou ochranu aplikovat 2 nátěry. Před 2. nátěrem nechte podlahu krátce zaschnout. V případě potřeby odstraňte přebytečné množství savým hadříkem, abyste zabránili vzniku šmouh. V případě potřeby přeleštěte, abyste dosáhli požadovaného vzhledu. Po aplikaci pochozí po 30 minutách. Optimální ochranný účinek po 24 hodinách.
Vydatnost: až 20 m2 (balení 500 ml) / 40 m2 (balení 1000 ml) v závislosti na savosti materiálu.
Gemini Plus