Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Sneaker Inside Fresh & Clean

Collonil Sneaker Inside Fresh & Clean

234 Kč (9,36 €)

193 Kč bez DPH (7,72 €)

Kód4134*100NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah150 ml

Popis:

  Sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi ideální pro sportovní obuv, tenisky a sandály zajistí vám svěží a příjemný pocit při nošení obuvi. vhodný pro všechny druhy materiálů. Signální slovo: Nebezpečí!Standardní věty o nebezpečnostiH225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.Pokyny pro bezpečné zacházeníP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávej...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

 

  • Sprej pro čištění a údržbu vnitřků obuvi
  • ideální pro sportovní obuv, tenisky a sandály
  • zajistí vám svěží a příjemný pocit při nošení obuvi.
  • vhodný pro všechny druhy materiálů.

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní v
ěty o nebezpečnosti
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné býle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném  místě. Uchovývejte v chladu.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane