Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Shoe Deo Lemon 150 ml

Collonil Shoe Deo Lemon 150 ml

240 Kč (9,60 €)

198 Kč bez DPH (7,92 €)

Kód4094*
Značka: COLLONIL
Obsah150 ml

Popis:

 Shoe Deo je vysoce efektivní deodorant s dlouhodobým účinkem a vynikající účinností. Zajišťuje příjemnou a hygienickou svěžest v obuvi. Bez hnacího plynu,šetrný k životnímu prostředí.Velmi jednoduchá aplikace pomocí mechanického rozprašovače. .Signální slovo: Nebezpečí! Standardní věty o nebezpečnostiH225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H319 Způsobuje vážné podráždění očíH412 Škodlivý pro vodní o...

Více informací

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artikluVarianta produktuPočetSkladem Cena/ks
4094*060LEMON

lemon

Collonil Shoe Deo Lemon 150 ml

> 5 kusů240 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Popis produktu

 Shoe Deo je vysoce efektivní deodorant s dlouhodobým účinkem a vynikající účinností. Zajišťuje příjemnou a hygienickou svěžest v obuvi. Bez hnacího plynu,šetrný k životnímu prostředí.Velmi jednoduchá aplikace pomocí mechanického rozprašovače. .

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace Shoe Deo Lemon

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

Obsahuje: LIMONEN. Může způsobovat alergické reakce.

Informace o detergentech: není požadováno