Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Anti Rain 400 ml

Collonil Anti Rain 400 ml
Doprodej
- 30%

167 Kč (6,68 €)

138 Kč bez DPH (5,52 €)

původně 238 Kč (9,52 €)

Kód1014*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL

Popis:

  Univerzální impregnace se silikonem na všechny druhy usne doporučeno na TEXové a High - Tech materiály zabraňuje pronikání vlhkosti a nečistot do struktury usně chrání TEXové klimamembrány před ztrátou funkčnosti zachovává prodyšnost usně nebrání odvodu tělesných par z vnitřku obuvi Signální slovo: Nebezpečí!Standardní věty o nebezpečnostiH222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tl...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

 

  • Univerzální impregnace se silikonem na všechny druhy usne
  • doporučeno na TEXové a High - Tech materiály
  • zabraňuje pronikání vlhkosti a nečistot do struktury usně
  • chrání TEXové klimamembrány před ztrátou funkčnosti
  • zachovává prodyšnost usně
  • nebrání odvodu tělesných par z vnitřku obuvi

Signální slovo: Nebezpečí!


Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 

Povinné informace Anti Rain

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnání do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další bezpečnost
P r o d u k t  p r o k a z a t e l n ě  n e o b s a h u j e  žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),Nitráty,sloučeniny těžkých kovů a formaldehyd.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane