Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Activ Sport Proof

Collonil Activ Sport Proof
Akce
Doprodej
- 20%

119 Kč (4,76 €)

99 Kč bez DPH (3,96 €)

původně 149 Kč (5,96 €)

Kód1482*250-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah250 ml

Popis:

Impregnační sprej k životnímu prostředí velmi šetrný s mechanickým rozprašovačem pro všechny druhy usní, high-tech a soft shellové materiály. Sprej neobsahuje rozpouštědla. Zabraňuje pronikání nečistot a vlhkosti do usní s vysokou účinností. Zachovává prodyšnost a paropropustnost materiálu. Vhodný také na impregnaci kožešin. Lze aplikovat také na větší plochy, jako např. batohy, stany a pod. Signální sl...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Impregnační sprej k životnímu prostředí velmi šetrný s mechanickým rozprašovačem pro všechny druhy usní, high-tech a soft shellové materiály. Sprej neobsahuje rozpouštědla. Zabraňuje pronikání nečistot a vlhkosti do usní s vysokou účinností. Zachovává prodyšnost a paropropustnost materiálu. Vhodný také na impregnaci kožešin. Lze aplikovat také na větší plochy, jako např. batohy, stany a pod.

Signální slovo: Nebezpečí!

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace Activ Sport Proof

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane