Potřebujete poradit
+420 602 625 621 - centrála
 expedice@collonil.cz
+420 777 700 305 - zkušený odborník  - péče o materiály
tomas23vins@gmail.com

0 Kč

Collonil Activ Shoe Deo

Collonil  Activ Shoe Deo

234 Kč (9,36 €)

193 Kč bez DPH (7,72 €)

Kód4095*000-NEUTRAL
Značka: COLLONIL
Obsah150 ml

Popis:

Deodorant do obuvi eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. Deodorant s přírodními přísadami, bez hnacího plynu a vybavený praktickým rozprašovačem, je praktickým společníkem pro delší trekkingové výlety a outdoorové aktivity. Rozhodně by neměl by chybět v žádném vybavení.Signální slovo: Nebezpečí!Standardní věty o nebezpečnosti:H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H319 Způs...

Více informací

Počet kusů
Skladem: více než 5 kusů

termín dodání 2-5 dní

Popis produktu

Deodorant do obuvi eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. Deodorant s přírodními přísadami, bez hnacího plynu a vybavený praktickým rozprašovačem, je praktickým společníkem pro delší trekkingové výlety a outdoorové aktivity. Rozhodně by neměl by chybět v žádném vybavení.

Signální slovo: Nebezpečí!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Povinné informace Activ Shoe Deo

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad